Hotline
Facsimile
2845 0324
熱線
傳真
2845 0324
ho-yin-fong-julian
何燕芳
顧問
(852) 2514 5116
專業資格
1985 香港大學榮譽法律學士
1986 香港大學法學專業證書
1988 香港執業律師
1991 英格蘭及威爾斯律師
2006 中國委托公証人
2006 婚姻監禮人
公職
2016 香港世界宣明會董事
專業活動及會員資格
2002 – 2016 任香港大學法學專業證書課程兼任講師
2013 中山大學香港律師行合夥人研討班
2015 清華大學內地商事法律制度專題研究課程
專長
  • 房地產
  • 銀行業務
  • 商務及公司服務
  • 遺囑及家庭信託