Hotline
Facsimile
2845 0324
熱線
傳真
2845 0324
chan_so_pik_edith
陳素碧
顧問
(852) 2514 5230
專業資格
1990 英國倫敦大學榮譽法律學士
1991 香港大學法學專業證書
1993 香港執業律師
1997 英格蘭及威爾斯律師 (非執業)
專長
  • 投資服務 : 信托及托管
  • 企業及商業服務